Ubieramy w piękno

Zapraszamy do kontaktu: +48 42 214 20 95
Koszyk
Koszyk 0 szt.
Wartość 0.00 pln

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Informacje ogólne

1.1. Serwis jest prowadzony pod adresem www.hit-styl.pl, www.vinci-hit.pl www.vinci-hit.com.pl oraz www.vinci-hit.eu przez Krystynę Güler prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vinci-Hit Krystyna Güler, adres prowadzenia działalności oraz adres korespondecyjny ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie, NIP: 7270010621, REGON: 470551049,
tel+48601210785;+48600381919 tel/fax 422142095; email: info@hit-styl.pl; info@vinci-hit.pl, w celu prowadzenia sprzedaży Towarów, za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www oraz świadczenia w tym celu Usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie i pisane wielką literą pojęcia oznaczają:

a) Regulamin- niniejszy regulamin Serwisu dostępny pod adresem internetowym www.hit-styl.pl; www.vinci-hit.pl; www.vinci-hit.com.pl; www.vinci-hit.eu

b) Vinci Hit Krystyna Güler, adres prowadzenia działalnościi adres korespondecyjny: ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie,  NIP: 7270010621, REGON: 470551049;

c) Serwis- system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny www.hit-styl.pl i domenami podległymi www.vinci-hit.pl; www.vinci-hit.com.pl; www.vinci-hit.eu, z wykorzystaniem którego Vinci-Hit sprzedaje Towary oraz świadczy Usługę świadczoną drogą elektroniczną;

d) Usługa świadczona drogą elektroniczną- usługa polegająca na czynnościach, o których mowa w art. 14.4. Regulaminu, a w szczególności na :

- umożliwieniu Klientowi zawarcia z Vinci-Hit za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu w szczególności uzgodnienia warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar i kosztów wysyłki;

- udostępnieniu panelu do składania zamówień na Towary za pośrednictwem Internetu (Formularz zamówienia);

- prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu;

- umożliwieniu kontaktu z Vinci-Hit w tym otrzymywania od Vinci-Hit informacji handlowych, w szczególności udostępnieniu newslettera i formularza kontaktowego;

e) Formularz zamówienia - funkcjonalność Serwisu zawierająca niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Vinci-Hit poprzez Serwis w ramach procedury zawarcia w Serwisie umowy dotyczącej Towarów;

f) Klient- podmiot korzystający z Serwisu w celu zawarcia z Vinci-Hit umowy dotyczącej Towarów lub korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, będący osobą fizyczną uprawnioną do zawierania poprzez Serwis tych umów lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

g) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Vinci-Hit czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ;

h) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

i) Ustawa o prawach konsumenta -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.);

j) Towary -wszelkie towary handlowe sprzedawane przez Vinci-Hit za pośrednictwem Serwisu; informacje o Towarach, w szczególności o ich cenie
i aktualnej dostępności są na bieżąco podawane w Serwisie;

k) Dostawca Usługi Płatniczej - wybrany prze Vinci-Hit podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych;

l) System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

m) Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

n) Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są w postaci tekstu informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Klient. Informacje zapisane w pliku Cookie są wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej i są wysyłane z powrotem przy następnym korzystaniu z Serwisu. Informacje zapisane w pliku Cookie serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Więcej na .........................

o) Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).


3. Zakres Regulaminu

3.1. Regulamin określa:

a) zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary;

b) prawa i obowiązki Vinci-Hit i Klienta dotyczące czynności, o których mowa
w punkcie a) powyżej;

c) rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

4. Zawieranie umów w Serwisie

4.1. Serwis umożliwia Klientowi zawarcie z Vinci-Hit:

a) umowy dotyczącej Towarów tj. umowy sprzedaży Towarów przez Vinci-Hit jako sprzedawcę na rzecz Klienta jako kupującego;

b) umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

4.2. Na procedurę zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy, o której mowa w art. 4.1. pkt a) Regulaminu składają się czynności związane ze złożeniem zamówienia, opisane w art. 5.1-5.4 Regulaminu oraz związane z potwierdzeniem zamówienia opisane w art. 6.1 Regulaminu.

4.3. Procedura zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy, o której mowa w art 4.1. pkt b) Regulaminu opisana jest w art.14.2. Regulaminu.

4.4. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.

5. Składanie zamówień

5.1. Składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Serwisu następuje z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, wyboru formy płatności, wyboru formy dostawy oraz zaakceptowania złożenia zamówienia. Skorzystanie z opcji zaakceptowania złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, z zastrzeżeniem art. 6.1. pkt b) Regulaminu.

5.2. Towary prezentowane w Serwisie mogą mieć jeden z następujących statusów dostępności: dostępne, dostępne na zamówienie, aktualnie niedostępne. Procedurę potwierdzenia zamówienia dotyczącego Towaru w zależności od jego kategorii dostępności reguluje art. 6.1 Regulaminu.

5.3. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Serwisu na urządzeniach mobilnych.

5.4. W celu wprowadzania zmian w złożonym zamówieniu (w tym zmiany adresu dostawy) lub anulowania złożonego zamówienia należy skontaktować się
z Vinci-Hit telefonicznie pod numerem +48600381919 +48601210785 lub 422142095 lub drogą elektroniczną na adres mailowy info@hit-styl.pl lub info@vinci-hit.pl. Zmiana lub anulowanie złożonego zamówienia jest możliwa do momentu przygotowania zamówionych Towarów do realizacji, zgodnie z art. 8.2. Regulaminu. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 10 Regulaminu.

5.5. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Vinci-Hit za pośrednictwem Serwisu.

6. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

6.1. Po przesłaniu zamówienia Klienta do Vinci-Hit, zgodnie z art. 5.5. Regulaminu:

a) w przypadku Towarów o statusie dostępności "dostępny" złożenie zamówienia jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, co skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów;

b) w przypadku Towarów o statusie dostępności "dostępny na zamówienie" lub "niedostępny" złożenie zamówienia jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, następnie Vinci-Hit kontaktuje się z Klientem składającym zamówienie mailowo lub telefonicznie w celu przekazania informacji o terminie możliwej realizacji zamówienia i uzyskania potwierdzenia woli Klienta,
w przedmiocie realizacji zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta woli realizacji zamówienia skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów.

6.2. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 6.1 Regulaminu zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
W przypadku, o którym mowa w art. 6.1. pkt b) Regulaminu umowa dotycząca Towarów obejmuje dodatkowo informacje w zakresie terminu realizacji zamówienia uzgodnione w toku kontaktu, o którym mowa w art. 6.1. pkt b) Regulaminu .

6.3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ (PŁATNOŚCI I DOSTAWA)


7. Płatności

7.1. Za Towary zakupione w Serwisie Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:

a) za pobraniem (gotówką przy odbiorze);

b) przelewem on-line;

c) kartą płatniczą, debetową lub kredytową

stosownie do opcji dostępnej w Serwisie;

7.2 Określone w Serwisie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich i obejmują kwotę podatku od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).

7.3 Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Serwisie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy) i kosztów wybranego sposobu płatności. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie.

7.4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7.5. W razie wyboru płatności, o której mowa w art. 7.1. pkt a) Regulaminu płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionego Towaru, za pokwitowaniem.

7.6. W razie wyboru płatności, o których mowa w art. 7.1. pkt b) lub c) Regulaminu:

a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;

b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;

c) Vinci-Hit udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub przekierowuje na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;

d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej najpóźniej w toku procedury dokonywania płatności.

8. Dostawy

8.1. Towary zamówione w Serwisie wydawane są (wysyłane) poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej, za pośrednictwem usługi paczkomaty InPost oraz poprzez odbiór osobisty.

8.2. Zamówienie Towarów w Serwisie :

a) w przypadku Towarów o statusie dostępności "dostępny" jest realizowane przez Vinci-Hit w ciągu 48 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku płatności, o której mowa w art 7.1. pkt a) Regulaminu lub od otrzymania przez Vinci-Hit płatności za Towar, w przypadku płatności o których mowa w art. 7.1. pkt b) lub c) Regulaminu: co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Vinci-Hit do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy;

b) w przypadku Towarów o statusie dostępności "dostępny na zamówienie" lub "niedostępny" jest realizowane w terminie ustalonym zgodnie z art. 6.1. pkt b) Regulaminu, co oznacza, że w tym Terminie Towar przekazywany jest przez
Vinci-Hit do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy.OBOWIĄZKI KLIENTÓW


9. Informacje wprowadzane przez Klienta

9.1. Wszelkie informacje podawane prze Klienta w Serwisie, w tym w Formularzu zamówienia, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy w Serwisie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

9.2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

 

ZWROTY, REKLAMACJE

10. Odstąpienie od umowy

10.1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi Załącznik do Regulaminu.

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Gwarancja i rękojmia

11.1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Klientowi takiemu przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Vinci-Hit ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.

11.2. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialność Vinci-Hit z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.

11.3. Vinci-Hit nie udziela gwarancji na Towary.

12. Reklamacje

12.1. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: telefonicznie pod numerem +48600381919;+48601210785 lub 422142095, mailowo na adres info@hit-styl.pl lub info@vinci-hit.pl lub pisemnie na adres Vinci Hit Krystyna Güler, ul. Rzemieślnicza 35 Hala G ulica 8 miejsce 34,
95-030 Rzgów, powiat łódzki wschodni.

12.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 12.1 Regulaminu w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji. Reklamacja może zostać złożona z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego w Serwisie (..............................) lecz nie jest to obowiązkowe.

12.3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w art. 12.1-12.2. Regulaminu jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

12.4. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, a Vinci-Hit informować będzie Klienta o decyzji w przedmiocie reklamacji niezwłocznie kontaktując się z Klientem z wykorzystaniem podanych przez niego danych kontaktowych (mail, adres, telefon). Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Vinci-Hit nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

13. Interoperacyjność

13.1. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

14. Usługa świadczona drogą elektroniczną

14.1 Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na czynnościach, o których mowa w art. 14.4 Regulaminu stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.

14.2 Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

14.3 Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

14.4 Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Vinci-Hit za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polega na:

a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Vinci-Hit i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z Vinci-Hit i jej wykonania;

b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z Vinci-Hit, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;

c) umożliwieniu Klientowi zawarcia z Vinci-Hit za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar i kosztów wysyłki;

d) prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu;

e) umożliwieniu pozostałego kontaktu z Vinci-Hit, w tym otrzymywanie od niego informacji handlowych, w szczególności udostępnieniu newslettera i formularza kontaktowego.

14.5.W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:

a) połączeniem z siecią Internet;

b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

14.6 Do reklamacji dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną zastosowanie ma odpowiednio art. 12.1-12.3 Regulaminu.

15. Dane osobowe

15.1 Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Vinci-Hit informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Krystyna Güler prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Vinci Hit Krystyna Güler, adres prowadzenia działalności ul. Rzemieślnicza 35 Hala G ulica 8 miejsce 34, 95-030 Rzgów, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie, adres korespondencyjny: ul. Rzemieślnicza 35,
95-030 Rzgów, powiat łódzki wschodni, NIP: 7270010621, REGON: 470551049,
tel +48601210785; tel/fax 422142095;+48600381919;

b) dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;

c) dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu: zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu zawarcia umów za pośrednictwem Serwisu, wykonania tych umów, wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych: marketingu HitStyl oraz marketingu usług i towarów podmiotów współpracujących z Serwisem, w tym podmiotów, których towary oferowane są za pośrednictwem Serwisu;

d) przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych:

- podmioty współpracujące z Vinci-Hit w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;

- producenci i dystrybutorzy towarów oferowanych za pośrednictwem Serwisu;

- podmioty, którymi HitStyl posługuje się w celu wykonania umowy zawartej w Serwisie, w szczególności podmioty dostarczające Towary;

- podmiot współpracujący z Vinci-Hit w zakresie usług księgowych na rzecz Vinci-Hit;

e) dane osobowe podawane są dobrowolnie na podstawie zgody osoby, której dotyczą;

f) Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Vinci-Hit ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15.2. Vinci-Hit może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną między nimi:

a) nazwisko i imiona Klienta;

b) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

c) adres zameldowania na pobyt stały;

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c);

e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;

6) adresy elektroniczne Klienta.

15.3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Vinci-Hit może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Vinci-Hit może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

15.4. Vinci-Hit może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w art. 15.2 Regulaminu.;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

15.5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Klientów) są przez Vinci-Hit wykorzystywane w celach technicznych. Zasady wykorzystania Cookies można znaleźć tu..............................

16. Postanowienia końcowe

16.1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskimi angielskim.

16.2 Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym www.hit-styl.pl; www.vinci-hit.pl; www.vinci-hit.com.pl; www.vinci-hit.eu przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

16.3 Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

16.4 Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

16.5. Regulamin może być zmieniony przez Vinci-Hit. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z art. 16.2 Regulaminu i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Klienta oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.

16.6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Formularz reklamacji

 

Formularz odstapienia od umowy

 

<span style="font-family: Arial

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Więcej w polityce cookies.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia